GDPR

Informačná povinnosť, kamerový systém (GDPR)
Informačná povinnosť, kamerový systém (GDPR) podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ֦ GDPR ֞ ).
Kamerový a monitorovací informačný systém v Bytovom dome Amnis v kat. úz. Trnava, Ulica Hornopotočná 206/18
Prevádzkovatelia: - vlastník - Mgr. Vlasta Opatovská, 0905 45 50 1
                                 - prenajímateľ - Marek Opatovský, 0905 75 14 75
                                 zodpovedné osoby, e-mail: hornopotocna@gmail.com
Účel spracúvania osobných údajov:
                                - ochrana majetku, života a zdravia (prevádzkovaním kamerového systému)
                                - zákonná povinnosť prevádzkovateľa
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl.6, ods.1, písm. f (GDPR)
Oprávnený záujem: ochrana majetku, zdravia, bezpečnosti nájomcov ( fyzických osôb, osôb krátkodobo ubytovaných)
Kategória príjemcov: v prípade trestnej činnosti - orgány činné v trestnom konaní
Doba uchovávania: vyhotovený záznam, ktorý nie je využitý na účely trestného alebo priestupkového konania, sa likviduje v informačnom systéme v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vykonaný.
Poučenie dotknutej osoby: dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa žiadať:
- prístup k osobným údajom
- opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov
- namietať spracúvanie osobných údajov
- informáciu na prenosnosť svojich osobných údajov
- kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak sa spracúvajú na tomto právnom základe

Pôdorys

Kontakt

Hornopotocna.sk
Hornopotočná 18
Trnava
+421 905751475
hornopotocna@gmail.com