Home > Ubytovanie > GDPR

GDPR

 • Informačná povinnosť, kamerový systém (GDPR)
 • Informačná povinnosť, kamerový systém (GDPR) podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ֦ GDPR ֞ ).
 • Kamerový a monitorovací informačný systém v Bytovom dome Amnis v kat. úz. Trnava, Ulica Hornopotočná 206/18
 • Prevádzkovatelia:
 • - vlastník - Mgr. Vlasta Opatovská, 0905 45 50 10
 • - prenajímateľ - Marek Opatovský, 0905 75 14 75
 • zodpovedné osoby, 
 • e-mail: hornopotocna@gmail.com
 • Účel spracúvania osobných údajov:
 • - ochrana majetku, života a zdravia (prevádzkovaním kamerového systému)
 • - zákonná povinnosť prevádzkovateľa
 • Právny základ spracúvania osobných údajov: čl.6, ods.1, písm. f (GDPR)
 • Oprávnený záujem: ochrana majetku, zdravia, bezpečnosti nájomcov ( fyzických osôb, osôb krátkodobo ubytovaných)
 • Kategória príjemcov: v prípade trestnej činnosti - orgány činné v trestnom konaní
 • Doba uchovávania: vyhotovený záznam, ktorý nie je využitý na účely trestného alebo priestupkového konania, sa likviduje v informačnom systéme v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vykonaný.
 • Poučenie dotknutej osoby: dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa žiadať:
 • - prístup k osobným údajom
 • - opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov
 • - namietať spracúvanie osobných údajov
 • - informáciu na prenosnosť svojich osobných údajov
 • - kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak sa spracúvajú na tomto právnom základe

Pôdorys

Kontakt

Amnis, bytový dom s vybavenosťou
Hornopotočná 18
917 01 Trnava
+421 905751475
hornopotocna@gmail.com